Převod vozidla na jiného majitele

Převod vozidla na jiného majitele

K převodu vozidla může dojít mnoha způsoby (např. dědictvím), jednoznačně nejčastěji však dochází k prodeji vozu mezi stávajícím a novým majitelem.

K tomu je nejprve nutné uzavřít platnou kupní smlouvu. Následně je prodávající povinen co nejdříve odhlásit vozidlo z evidence vozidel. Pro tento úkon jsou nutné následující doklady:

 • kupní smlouva
 • osvědčení o registraci
 • technický průkaz
 • (živnostenský list v případě, že bylo vozidlo provozováno n IČ)

Po odhlášení vozidla nechá dále prodávající toto odhlášení na příslušném odboru dopravy zapsat do technického průkazu a poté již může veškeré doklady předat kupujícímu. Poslední jeho povinností pak je ohlásit převod vozidla na jiného majitele své pojišťovně, u které má sjednané povinné ručení (doporučujeme nechat si vystavit potvrzení o ukončení povinného ručení, předejdete tak případným sporům s pojišťovnou).

Nový majitel je povinen ještě před uvedením vozidla do provozu uzavřít nové povinné ručení. Poté musí nechat na stanici technické kontroly provést evidenční kontrolu na své jméno. Teď už může (musí) nový majitel vozidla podat žádost o přihlášení vozu na své jméno na příslušném odboru dopravy. K tomu musí předložit následující doklady:

 • technický průkaz
 • osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz)
 • zákonné pojištění uzavřené na nového majitele
 • platný doklad totožnosti nebo živnostenský list či koncesní listinu, výpis z OR
 • protokol o evidenční kontrole vozidla
 • registrační značky vozidla (jde-li o vůz z jiného kraje; nový majitel dostane nové)
 • platnou technickou kontrolu

případně také:

 • plnou moc (v případě zastupování)
 • leasingovou smlouvu (jde-li o vozidlo na leasing)
 • doklad o zástavním právu váznoucím na silničním motorovém vozidle a přípojném vozidle, bylo-li zřízeno
 • doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla státním občanem České republiky
!! Náš TIP: Poviné ručení a porovnání

Podobné články

Povinné ručení výpověď

Ukončení povinného ručení formou výpovědi specifikuje zákon č. 37/2004 Sb. Tuto výpověď je přitom nutné doručit druhé straně nejméně 6 týdn...

Povinné ručení - zrušení smlouvy

Obecně lze rozlišit pět důvodů ke zrušení povinného ručení. Prvním z nich je změna majitele vozidla. V tomto případě končí pojištění teprve ...

Převod povinného ručení

Chcete-li si převést povinné ručení z jedné pojišťovny do druhé, ať už z jakéhokoliv důvodu, je vždy nutné dodržet níže uvedené postupy, jinak ke změně pojiš...

Nezaplacené povinné ručení

Od 1. ledna byl zaveden poplatek České kanceláři pojistitelů za každý den bez sjednaného povinného ručení na vozidla, která, ať už jsou nebo nejsou používána...

Aktuality