Povinné ručení - zrušení smlouvy

Povinné ručení - zrušení smlouvy

Obecně lze rozlišit pět důvodů ke zrušení povinného ručení. Prvním z nich je změna majitele vozidla. V tomto případě končí pojištění teprve dnem, kdy je pojistiteli nahlášena změna ve vlastnictví pojištěného tuzemského vozidla. Tuto změnu ve vlastnictví je oprávněn nahlásit jak původní vlastník vozidla, tak i vlastník nový. Učinit tak musí bez zbytečného odkladu od okamžiku změny vlastnictví. Určitě neprohloupíte, když na tuto možnost budete pamatovat dopředu, a v předmětné kupní smlouvě upravíte, které strana změnu vlastnictví nahlásí.

Druhým důvodem ke zrušení povinného ručení je zánik pojištění vozidla z důvodu neplacení pojištění ze strany pojistníka. V tomto případě zaniká pojištění dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k zaplacení pojistného. Ta přitom nesmí být kratší než jeden měsíc.

Dalším z důvodů vedoucích ke zrušení povinného ručení je situace, kdy vozidlo přestalo jako vozidlo fyzicky existovat. Pokud tedy vozidlo z jakéhokoliv důvodu řádně skončí na vrakovišti, musíte odnést dokument potvrzující zánik vozidla příslušné pojišťovně. Vyhnete se tak dalšímu placení pojištění za již neexistující vůz.

Čtvrtým důvodem zániku pojištění je vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel spravovanou místně příslušnými obecními úřady. Abyste byli zproštěni povinnosti nadále platit pojistné je zapotřebí dokladu o výmazu vozidla z této evidence.

Posledním důvodem pro zrušení povinného ručení je odcizení vozidla. V tomto případě zaniká pojištění ten den, kdy Policie České republiky přijme oznámení o odcizení vozidla.

Povinné ručení lze samozřejmě zrušit i z jiných důvodů než z výše uvedených, které většinou nejsou výsledkem našeho záměrného rozhodnutí (krádež/ zničení vozidla).

Podle zákona č. 37/2004 Sb., lze povinné ručení ukončit formou výpovědi. Tuto výpověď je přitom nutné doručit druhé straně nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného období. Pokud tedy vaše pojištění končí 31. prosince (obvyklé datum pro konec pojistného období), musíte pro zachování platnosti, doručit výpověď své stávající pojišťovně do 19. listopadu včetně. Ve výpovědi by mělo být uvedeno jméno, bydliště, číslo pojistné smlouvy na povinné ručení, datum a váš podpis.

Smlouvu o povinném ručení můžete vypovědět také v případě, kdy pojišťovna upraví výši pojistného, a vy s touto úpravou nesouhlasíte. V tomto případě musí být výpověď doručena písemně do jednoho měsíce od doručení sdělení o úpravě pojistného.

Pokud nejste spokojeni se svým nově uzavřeným pojištěním, případně pokud si sjednáte povinné ručení a v poslední chvíli si rozmyslíte koupi vozu, na nějž se povinné ručení vztahuje, máte nárok na podání výpovědi v době do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy.

!! Náš TIP: Poviné ručení a porovnání

Podobné články

Povinné ručení výpověď

Ukončení povinného ručení formou výpovědi specifikuje zákon č. 37/2004 Sb. Tuto výpověď je přitom nutné doručit druhé straně nejméně 6 týdn...

Převod povinného ručení

Chcete-li si převést povinné ručení z jedné pojišťovny do druhé, ať už z jakéhokoliv důvodu, je vždy nutné dodržet níže uvedené postupy, jinak ke změně pojiš...

Převod vozidla na jiného majitele

K převodu vozidla může dojít mnoha způsoby (např. dědictvím), jednoznačně nejčastěji však dochází k prodeji vozu mezi stávajícím a novým majitelem...

Nezaplacené povinné ručení

Od 1. ledna byl zaveden poplatek České kanceláři pojistitelů za každý den bez sjednaného povinného ručení na vozidla, která, ať už jsou nebo nejsou používána...

Aktuality