Záznam o dopravní nehodě

Záznam o dopravní nehodě

Podle novelizace ustanovení § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb., účinného od 1. ledna 2009, jsou účastníci dopravní nehody povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

Povinnost oznámit nehodu policii nevzniká, pokud nedojde ke zranění/usmrcení jedince či více lidí v důsledku dopravní nehody nebo pokud škoda na žádném z vozidel nepřesáhne 100 000 Kč. Nenastane-li ani jedno z výše jmenovaných, a jste-li schopni se s druhou (případně všemi) stranou (stranami) domluvit a shodnout se zejména na příčině a viníkovi nehody, můžete (musíte!) společně sepsat výše popsaný společný záznam o dopravní nehodě.

Neexistuje žádný pevně stanovený formulář, lze jej tedy sepsat i na obyčejný papír, nesmíte ale přitom zapomenout na všechny předepsané náležitosti a podpis obou/všech zúčastněných stran. Určitě však neprohloupíte, pokud budete mít pro všechny případy v autě tzv. Euroformulář záznamu/Evropský záznam o dopravní nehodě. Ten dostanete při sjednání povinného ručení v pojišťovně, případně si jej můžete v každé pobočce vyžádat či stáhnout z internetu a vytisknout. Protože obsahuje přehledně uspořádané kolonky pro všechny potřebné údaje k zaznamenání, neměli byste tak na nic důležitého zapomenout. Navíc je tento formulář standardem v mnoha evropských zemích, liší se pouze jazykovými mutacemi, a tak by vám měl usnadnit případnou komunikaci při zaznamenávání eventuálních škod způsobených dopravní nehodou v zahraničí.

Další pojmy

Pojistná událost - Euroformulář - Škodní událost - Likvidace škod - Řetězová nehoda - Tiskopis - Malus při dopravní nehodě - Krátkodobé pojištění - Roční pojistné - Spoluúčast - Následné pojistné - Bezeškodný průběh -

!! Náš TIP: Poviné ručení a porovnání

Aktuality